Algemeen directeur

Bondig samengevat legt het gemeentedecreet de algemeen directeur volgende taken op:

  • Algemene leiding van de diensten, hoofd van het personeel
  • Dagelijks personeelsbeheer
  • Voorbereiding van de zaken die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd
  • Bijwonen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad en het opstellen van de notulen ervan
  • Medeondertekening van de notulen, de reglementen, besluiten en de briefwisseling
  • Voorzitter van het M-team
  • Juridisch, beleidsmatig en bestuurskundig advies geven aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester
  • Staat in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten
  • Tal van taken inzake financiële beheer

Waarvoor kan je bij ons terecht?