Aanvraag vastgoedinformatie - update!

Bonheiden maakt vanaf maandag 2 oktober 2023 gebruik van het nieuwe Vastgoedinformatieplatform (VIP) voor de aanvragen van vastgoedinformatie. Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten en steden dit platform verplicht gebruiken.

Met het in werking treden van het VIP-decreet (bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2023), wordt het decretaal verplicht dat alle aanvragen via het VIP verlopen. Het is met andere woorden niet meer toegestaan om buiten VIP aanvragen te behandelen.

Athumi zorgt vanaf 1 januari 2024 voor de inning van de gemeentelijke- en platformretributies voor aanvragen die via het VIP verlopen.

Indien er vragen of klachten zijn van aanvragers, kunnen deze gestuurd worden naar accounting@athumi.eu.

Alle aanvragen via VIP

 • Aanvragen door notarissen en vastgoedmakelaars: reeds alle aanvragen van notarissen en vastgoedmakelaars verlopen al een tijd via het VIP.
 • Aanvragen door het lokaal bestuur: vanaf 7 februari 2024 zullen de lokale besturen ook zelf aanvragen kunnen indienen via het VIP.
 • Aanvragen burgers en overheden: vanaf 7 februari 2024 zullen eveneens burgers en overheden de toegang krijgen om hun aanvraag te doen via het VIP.
 • Voor de overige aanvragers zoals landmeters, studiebureaus e.d. is Athumi nog in gesprek met federaties om verkoepelend toegang te kunnen voorzien. Hou het VIP en de gebruikersomgeving in de gaten voor meer nieuws over deze aanvragen.

Annuleren van aanvragen

Dossiers annuleren is niet meer mogelijk sinds het in werking treden van het decreet. Er zal voor geannuleerde dossiers geen terugbetaling voorzien worden door het platform. Eventuele creditering blijft wel mogelijk bij technische fouten.

Indien toch een dossier geannuleerd moet worden, contacteer vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Wat wijzigt er?

 • Het gemeentelijke retributiebedrag blijft verschuldigd en ongewijzigd, nl 75,00 per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
 • Er wordt een bijkomende platformretributie geheven van € 36,50 per perceel.
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers 'urgent' te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
 • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
 • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per email te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
 • Het zal niet mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor u beter geïnformeerd wordt.
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor de inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinfo@bonheiden.be.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vindt u hier.