Schoolraad

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bv.: wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

In de schoolraad zetelen telkens 3 vertegenwoordigers van de ouders (geleding ouders), van het personeel (pedagogische raad) en van de lokale gemeenschap. 

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar en vergadert minimaal twee keer per schooljaar onder leiding van de directeur.

De verslagen van de schoolraad staan gepubliceerd op de website van GeBo.