20230830 Videoverslag Raad Maatschappelijk Welzijn 30 augustus 2023

Nr Titel Begint Stopt  
  Raad maatschappelijk welzijn      
1 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen vergadering 21/06/2023: Goedkeuring 00:00 00:48  
2 Raad voor maatschappelijk welzijn - Peontologische code mandatarissen:Goedkeuring 00:49 01:40  
3 Organisatie - Opvolgingsrapportering 30/06/2023 conform art. 263 hetDecreet over het lokaal bestuur: Kennisneming 01:41 02:01  
4 Financien - Rapportering conform art. 177 het Decreet over het lokaalbestuur - 30/06/2023: Kennisneming 02:02 02:15  
5 Personeel - Delegatie bevoegdheden tot vaststellen van reglementen inzakepersoneelsaangelegenheden en bepalen van organogram raad voor

maatschappelijk welzijn aan vast bureau: Akkoord

02:16 03:08  
6 Sociaal beleid - Toetreding tot Systeem i-rekening van Belfius: Goedkeuring 03:09 03:50  
7 Sociaal beleid - Raamovereenkomst Begeleidingscentrum voor Personenmet Autisme i.h.k.v. Belegeid Werken in het buurtrestaurant: Goedkeuring 03:51 03:42  
8 Sociaal Beleid - Raamovereenkomst aankoop van een licentie voor degebruiksklare REMI-applicatie: Goedkeuring 03:43 06:07  
9 Sociaal beleid - Addendum samenwerkingsovereenkomst ketenopvang dakenthuisloosheid welzijnsregio Boom - Mechelen - Lien Goedkeuring 06:08 06:40  
10 Senioren - Wijziging reglement Minder Mobielen Centrale: Goedkeuring 06:41 07:24