20221214 Videoverslag Gemeenteraad 14 december 2022

Nr Titel Begint Stopt  
  Gemeenteraad      
1 Gemeenteraad - Notulen Vergadering 30/11/2022: Goedkeuring 00:00 00:19  
2 Financiën – Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 AGBPB en kwijting bestuurders: Kennisneming 00:20 00:29  
3 Financiën – AGBPB Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 3: Goedkeuring 00:30    
4 Financiën - Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 4/Deel: Vaststelling      
5 Financiën - Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 4/Deel OCMW: Vaststelling   36:26  
6 Financiën - Lijst nominatieve subsidies 2022-2025: Goedkeuring 36:27 44:01  
7 Financiën – Reglement contantbelasting op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijk en vergelijkbare bedrijfmatige oorsprong 2020-2025: Aanpassing 44:02 44:37  
8 Financiën – Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2023-2025: Vastelling 44:38 48:45  
9 Politie – gemeentelijke dotatie 2022 politiezone BODUKAP: Aanpassing 48:46 52:27  
10 Politie – gemeentelijke dotatie 2023 politiezone BODUKAP: Stemming 52:28 52:45  
11 Omgeving – Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC) Actieplan 2023: Goedkeuring 52:46 53:11  
12 Patrimonium – Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22/11/2022 houdende de aan- en verkoopbelofte sportvelden VV Adler: Bekrachtiging 53:12 + 00:00 09:09  
13 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Aankoop elektrische bestelwagen met kipbak’ en wijze van gunning: Vaststelling 09:10 11:59  
14 Overheidsopdrachten – Lastvoorwaarden en procedure plaatsing opdracht leveren en plaatsen tribune in GC ’t blikveld: Goedkeuring 12:00 14:27  
15 Overheidsopdrachten – Voorwaarden van de overheidsopdracht ‘Regenwaterrecuperaties Sporthal’ en wijze van gunning: Vaststelling 14:28 15:54  
16 Kinderopvang – Huishoudelijk reglement IBO: wijziging 15:55 +00:00 00:44  
17 Gemeentelijk Extern VerzelfstandigdAgentschap in privaatrechtelijke vorm vzw Krankhoeve – Agendapunten algemene vergadering 18/12/2022: Standpuntbepaling 00:45 01:09  
18 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – Raamovereenkomst ‘juridische dienstverlening’ IGEMO: Goedkeuring 01:10 01:32  
19 Gemeentelijk feestcomité – Wijziging afvaardiging fractie BR30: Kennisneming 01:33 02:08  
20 Varia - Stavaza door Yves BR30 02:09 03:58  
21 Varia - Cyberaanvallen Open Vld 03:59 07:29  
22 Varia – Bedrijfsafval door Ivarem niet meer opgehaald, vroeger communiceren naar scholen, jeugdverenigingen en clubs, nu +-1maand op voorhand N-VA 07:30 13:40  
23 Varia – Info vorige straten trajectcontroles uitnodigen Groen 13:41 14:39  
24 Varia – Prettige feesten 14:40